شیری: استقلال هم قبلا اینطوری باخته بود/تازه 38 سالم است، پیر نیستم!