بعد از برتری مقابل شهرداری اراک/ تمرینات گسترش 3 روز تعطیل شد