نوروزی: ایران می‌تواند مرکز ثقل پزشکی ورزشی منطقه شود