قوچان‌نژاد: ثامن هنگامی کناره‌گیری کرد که زمانی برای مذاکره با حامیان دیگر نداشتیم