پشت‌ پرده پیشنهادی که منصوریان می‌گوید از باشگاه انگلیسی داشته