مورینیو: نیاز به زمان دارم تا از بازیکنانم شناخت بهتری پیدا کنم