خدمتی بدون تغییر در رده شانزدهم/ صعود یک پله‌ای احمدی در تفنگ بادی