فدراسیون های تیراندازی با کمان و ورزش کارگری تفاهم نامه همکاری امضا کردند