برانکو بازیکنان ذخیره خوبی جذب نکرده و بیش از حد وابسته ملی‌پوشان است