من خط قرمز بودم،بازی قرن را می باختیم تهمت بزرگی می زدند