مظلومی:از همان اول متوجه شدم پیشنهاد برایتون بودار است