جلالی:باشگاه برایتون حرف های واسطه ایرانی را رد کرد