اسبقیان: وزارت ورزش چیزی درباره عدم برگزاری انتخابات ژیمناستیک اعلام نکرده است