پورموسوی: روی اشتباه فردی گل خوردیم/ آینده خوبی در انتظار ما است