روز شگفتی ها در شیراز؛/ خط به خط با حاشیه های حافظیه