بعد از پیروزی تاریخی مقابل پرسپولیس؛/ شادی با نقاره به سبک شیرازی ها