شیری: اتفاقی پرسپولیس را بردیم/ 10 بار دیگر بازی کنیم، به پرسپولیس می‌بازیم