مدال طلای دسته به اضافه 94 کیلوگرم به شهاب انداز رسید