شیری:اتفاق بود،10 بار دیگر بازی کنیم به پرسپولیس می بازیم