گریه‌های الوان‌زاده و ناراحتی زاهدی/ شیری شادی نکرد و به پرسپولیسی‌ها دلداری داد