زمانی: می‌خواستیم ساپیا را شکست دهیم/ دنبال دربی بادرانی بودیم