بعد از پایان المپیک؛/ صعود نوشاد و سقوط نیما در رنکینگ جهانی