فرکی: به دنبال راه میانبر برای کسب سهمیه آسیایی هستیم