طالبی: اگر بازهم ناهماهنگ و دست به عصا بازی کنیم کار سختی خواهیم داشت