پیروزی سختی داشتیم؛/ میرجوان: یک ساعت قبل از بازی طوفان شد