بیست و دومین دوره رقابت های شنا جانبازان و معلولین به پایان رسید