معروف:عاشق مهدوی هستم/هنوز نمی دانم چرا 16 سال حواسش به من بود!