باقری: برای اثبات شایستگی‌ هایمان به میدان می‌رویم