صعود بی دردسر پارس جنوبی و نفت مسجد سلیمان به مرحله یک شانزدهم