اشاره برانکو به ریش سفید کاپیتان قشقایی/ نمایش لباس قشقایی در حافظیه