در مصاحبه با خبرنگاران/ لوپتگی و دلیل دعوت از 4 نیمکت نشین رئال