2 برد، 5 تساوی و 3 شکست برای شطرنج‌بازان ایران در دور هفتم