حافظیه پر شد/ از فروش بلیط 100 هزارتومانی تا راه ندادن خبرنگاران