فیاضی ازارومیه جداشد/کاری که باشگاه ارومیه بامن کردمن باهمزبانم نمیکنم