آخرین تمرین استقلال در غیاب دو یار کلیدی و ادامه تمرینات اختصاصی چشمی