نوروزی و یک جوانمرگی استثنایی/ روح بزرگ هادی ؛ فقدانی که عین بودن است