مانع 2.5 میلیاردی متین برای ورود به لیگ برتر والیبال