دسته گل هواداران برای برانکو و کار سخت انتظامات هتل