حضور کی‌روش در محل بازی تیم جوانان و نفت و دیدار با دایی به روایت تصویر