کربکندی: کی‌روش خوب بازی نکردن و امتیاز گرفتن را انتخاب کرده است