کارلوس کی‌روش، پنجمین سرمربی گران فوتبال ملی در دنیا