جواب‌ استقلالی‌ مقیم‌ انگلیس به‌ ادعای‌ منصوریان؛ در رقابت با بزرگان انگلستان شانسی نداری