کی‌روش گران‌تر از سرمربیان فرانسه، ایتالیا و پرتغال