بازدید رئیس فدارسیون اسکی از محل احداث نخستین پیست شمال ایران