ناظم الشریعه: برای کسب مدال به مصاف پرتغال خود می رویم