اعزام تیم ایران به مسابقات شطرنج قهرمانی جهان با اتوبوس!