مورینیو: حریف به دنبال ضد حلمه بود/ بازیکنان خوبی روی نیمکت داشتم که جای «رونی» بازی کنند