جریمه مالی تیم انصاری‌فرد و شجاعی به خاطر پرتاب بطری