دو شرط ستاره جدایی طلب استقلال برای ماندن در جمع آبی ها