فدراسیونِ تاج حمایت شود، تأثیرگذار است/ کاهش مشکلات فوتبال در 5 ماه گذشته